ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಒಂಡಿಂಬಾ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Ali Bongo Ondimba Biography in Kannada

ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಒಂಡಿಂಬಾ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Ali Bongo Ondimba Biography in Kannada

ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಒಂಡಿಂಬಾ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Ali Bongo Ondimba Biography in Kannada ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಒಂಡಿಂಬಾ [ಅಲೈನ್ ಬರ್ನಾರ್ಡೊ ಬೊಂಗೊ] ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರು 2009 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಬೊನ್‌ನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.…