ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಒಂಡಿಂಬಾ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Ali Bongo Ondimba Biography in Kannada

ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಒಂಡಿಂಬಾ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Ali Bongo Ondimba Biography in Kannada

ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಒಂಡಿಂಬಾ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Ali Bongo Ondimba Biography in Kannada ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಒಂಡಿಂಬಾ [ಅಲೈನ್ ಬರ್ನಾರ್ಡೊ ಬೊಂಗೊ] ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರು 2009 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಬೊನ್‌ನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.…
ಪಿ. ವೀರ ಮುತ್ತುವೆಲ್ – ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪಿ. ವೀರ ಮುತ್ತುವೇಲ್ – ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪಿ. ವೀರ ಮುತ್ತುವೇಲ್ - ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು [Chandrayaan 3 Project Director P. Veeramuthuvel Biography in Kannada]: ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಾಲ್ಕನೇ…