ರಷ್ಯಾದ ಪೀಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ – Peter the Great History in Kannada – Part 1

ರಷ್ಯಾದ ಪೀಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ - Peter the Great History in Kannada - Part 1 ರಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಕಯಿವ (Kieva or Kiefa), ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ದೂರ ಕಯಿಫ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಯೂಕ್…
Leon Trotsky Biography in Kannada

ಲಿಯಾನ್ ಟ್ರಾಟ್‌ಸ್ಕಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ – Leon Trotsky Biography in Kannada

ಲಿಯಾನ್ ಟ್ರಾಟ್‌ಸ್ಕಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ - Leon Trotsky Biography in Kannada ರಷ್ಯಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಟ್‌ಸ್ಕಿಯದು [Leon Trotsky] ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ, ತತ್ವನಿಷ್ಯ, ಯುವಜನರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವನು…